กลุ่มอาชีพศิลปประดิษฐ์ (ดอกไม้จากเกล็ดปลา)

ความเป็นมา     อำเภอบางใหญ่ ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน ซึ่งรวมตัวกัน เพื่อประกอบอาชีพแปรรูปอาหาร (ทำแคบหมู น้ำพริกเผา น้ำพริกหนุ่ม) จำหน่ายหารายได้เลี้ยงครอบครัว มีสมาชิกกลุ่ม 98 คน ได้มีการประชุม ปรึกษา หารือกัน จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารงาน และได้ใช้บ้านเลขที่ 65/3 หมู่ 2 (บ้านนางสุรีรัตน์  จั่นลา) ตำบลบางเลน เป็นที่ทำการกลุ่ม/สถานที่ดำเนินการของกลุ่ม

ต่อมา กลุ่มนี้สนใจอาชีพศิลปประดิษฐ์ (ดอกไม้จากเกล็ดปลา) จึงได้ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลติดต่อวิทยากรมาสอน (อาจารย์จงจิต  ชินกนกรัตน์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ขอรับงบสนับสนุนงบประมาณค่าวิทยากร จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โดยเริ่มอบรม 100 ชั่วโมง เดือนเมษายน 2544 เป็นต้นไป ดอกไม้ที่ทำคือ ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกพวงชมพู ฯลฯ ทำดอกไม้เป็นที่ติดเสื้อ ที่ติดผม ประดับที่กรอบรูป และจัดดอกไม้ไว้ใส่แจกัน ทำโมบาย และประดับบนกล่องใส่ของใช้ต่างๆ  ฯลฯ ขณะที่อบรมอยู่มีหลายหน่วยงานไปดูงาน หลังจากนั้นกลุ่มนี้ได้ทำดอกไม้จากเกล็ดปลาไปจำหน่ายตามงานต่าง ๆ  เช่นจำหน่ายที่อำเภอในวันประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำหน่ายที่ลานค้าชุมชน ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ทุกวันสิ้นเดือน ที่งานอำเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ที่สวนจตุจักร ที่งานกาชาด ที่งานชุมชน/ประชุมองค์กรสตรี งานชุมนุมอาสาพัฒนาชุมชน งานเกษตรแฟร์และงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มาติดต่อไปจำหน่าย และสาธิต นอกจากนั้นแล้ว กาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ได้มาติดต่อให้ไปสาธิต การทำดอกไม้จากเกล็ดปลา และจำหน่ายที่โรงแรมใหญ่ ๆ ที่กาชาดเขตไปประชุม เช่น ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากลุ่ม และอีกส่วนหนึ่งเข้าสมทบกาชาดเป็นการกุศล และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2544 กลุ่มได้ประกวดการประดิษฐ์วัสดุของเหลือใช้ที่ ศพช.เขต 10 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชนะรางวัลที่ 2

รายได้ของกลุ่ม  สมาชิกกลุ่มจะมีรายได้จากการจำหน่ายเกล็ดปลา คนละประมาณ 3,000 บาท/คนเดือน หลังจากหักรายได้เข้ากลุ่มแล้ว ขณะนี้มีเงินทุนของกลุ่ม  15,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่กลุ่มหาได้เอง