ข้อมูลเทศบาล

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลบางเลน

► ตำบลบางเลน แต่เดิมพื้นที่ตำบลบางเลนเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำขังตลอดปี พื้นที่เป็นโคลนเลนจำนวนมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำสวน เมื่อมีการตั้งชื่อตำบลจึงเรียกตามสภาพพื้นที่ว่า "ตำบลบางเลน" มาจนปัจจุบัน มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางเลน หมู่ 2 บ้านบางพลู หมู่ 3 บ้านบางมะซาง หมู่ 4 บ้านบางสะแก หมู่ 5 บ้านท่ารถ หมู่ 6 บ้านหน้าวัดปรางค์หลวง หมู่ 7 บ้านวัดยุคันธราวาส หมู่ 8 บ้านบางสรีราษฎร์ หมู่ 9 บ้านบางสะแก หมู่ 10 บ้านวัดน้อย หมู่ 11 บ้านหน้าโรงสี


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คำขวัญ

"ดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิต รักสิ่งแวดล้อม พร้อมเพรียงด้านบริการ มาตรฐานสากล"

วิสัยทัศน์

บางเลนเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เจตจำนงของผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ชุมชนบางเลน หมู่ที่ 1 972 1,021 1,160 2,181 คน
บ้านบางพลู หมู่ที่ 2 615 567 638 1,205 คน
บ้านบางมะซาง หมู่ที่ 3 946 658 749 1,407 คน
บ้านบางสะแก หมู่ที่ 4 432 338 444 782 คน
บ้านคลองวัดปรางค์หลวง หมู่ที่ 6 289 263 282 545 คน
บ้านยุคันธราวาส หมู่ที่ 7 184 199 225 424 คน
บ้านศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8 1,133 881 1,075 1,956 คน
บ้านบางสะแก หมู่ที่ 9 2,125 1,817 2,112 3,929 คน
บ้านวัดน้อย หมู่ที่ 10 1,636 1,568 1,808 3,376 คน
บ้านหน้าโรงสี หมู่ที่ 11 86 117 128 245 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลบางเลน ตั้งอยู่เลขที่ 188/8 หมู่ที่ 9 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในจำนวน 6 ตำบล

ของอำเภอบางใหญ่ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการในระดับตำบลทั้งทางเศรษฐกิจและ

สังคม

เนื้อที่

     เทศบาลตำบลบางเลน มีเนื้อที่ประมาณ 4,772 ไร่

หรือประมาณ 7.6 ตารางกิโลเมตร

ลักษณภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศของตำบลเลน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะลาดเท

จากทิศตะวันออกมาสู่ทิศตะวันตกซึ่งเป็นคลองเหมาะแก่การเกษตร เช่น การทำสวนผลไม้

ได้แก่ ทุเรียน กล้วย กระท้อน มังคุด แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเลน

มีความเจริญมากขึ้น มีอาณาเขตใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางห่างประมาณ 20

กิโลเมตร มีการคมนาคมที่สะดวกสามารถเดินทางได้ทั้งทางน้ำและทางบก ซึ่งได้แก่ทางน้ำ

ใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือหางยาวจากท่าช้างถึงตลาดบางใหญ่ และท่าน้ำนนทบุรี

ถึงตลาดบางใหญ่ เส้นทางโดยรถยนต์ รถเมล์สายท่าน้ำนนท์ถึงตลาดบางใหญ่เก่า

สายท่าน้ำนนท์ถึงตลาดบางบัวทอง และสายตลาดบางบัวทองถึงท่าน้ำนนทบุรีเส้นทางใหม่

(พระราม 5) จึงทำให้ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการเกษตรไปประกอบอาชีพอื่นๆ

เพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ทำการเกษตรเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่ออยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง

ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  คลองอ้อม และคลองบางกอกน้อย ตำบลบางม่วง

                                   และตำบลบางเสาธงหิน

การเมืองการปกครอง

การปกครอง

แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง เทศบาลตำบลบางเลน

แบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้

     หมู่ที่ 1 บ้านบางเลน จำนวน 932 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 2 บ้านบางพลู จำนวน 608 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 3 บ้านบางมะซาง จำนวน 784 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 4 บ้านบางสะแก จำนวน 432 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 5 บ้านท่ารถ จำนวน - ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 6 บ้านหน้าวัดปรางค์หลวง จำนวน 99 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 7 บ้านวัดยุคันธราวาส จำนวน 117 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 8 บ้านบางศรีราษฎร์ จำนวน 827 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 9 บ้านบางสะแก จำนวน 3,722 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 10 บ้านวัดน้อย จำนวน 1,624 ครัวเรือน 

     หมู่ที่ 11 บ้านหน้าโรงสี จำนวน 80 ครัวเรือน

     - จำนวนประชากรทั้งหมด 14,469 คน

     

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพของราษฎร

     ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกพืช ผักสวนครัว ปลูกผลไม้ 

และอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ทำธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างทั่วไป

     ผลิตผลหรือสินค้า/บริการ ที่สำคัญของตำบลบางเลน ได้แก่

     - ดอกไม้เกล็ดปลา หมู่ที่ 2

     - แคบหมู น้ำพริกเผา หมู่ที่ 2 ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ หมู่ที่ 10

     - ผลไม้ ได้แก่ กระท้อน มะไฟ กล้วย ส้มโอ

     หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลบางเลน

     1) ปั้มน้ำมันและก๊าช จำนวน 6 แห่ง 

         - หมู่ที่ 1 ได้แก่ PT  

         - หมู่ที่ 9 ได้แก่ ปตท. ปั้มแก๊ส

     2) โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 6 แห่ง 

         - โรงงานแว่นตาอินเตอร์โกลด์

         - โรงงานย่งกี่

         - โรงงาน เค เอ็ม แอล

         - โรงงาน m-wave

         - โรงงาน Dotbamboo

         - โรงงาน BP World

         - โรงงาน M-wave marketing

    3) หมู่บ้านจัดสรร 

         - หมู่ที่ 1 ได้แก่ หมู่บ้านเจ้าพระยา โครงการ 5 ,หมู่บ้านเจ้าพระยา โครงการ 9,

           หมู่บ้านสราญรมย์, หมู่บ้านเปี่ยมสุข

         - หมู่ที่ 2 ได้แก่ หมู่บ้านพัชรวิลล์, หมู่บ้านเซนโทร

         - หมู่ที่ 3 ได้แก่ หมู่บ้านศุธาวัลย์,หมู่บ้านเซนโทร,หมู่บ้านเจ้าพระยา(รัตนาธิเบศร์),

           หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ราชพฤกษ์ พระราม 5 

         - หมู่ที่ 4 ได้แก่ หมู่บ้านรสิกา โครงการ 3, หมู่บ้านโฮมเพลสสตอรี่

         - หมู่ที่ 8 ได้แก่ หมู่บ้านชลกานต์ 

         - หมู่ที่ 9 ได้แก่ หมู่บ้านวราพร, หมู่บ้านกอบกาญจน์, หมู่บ้านชนาพร,

           หมู่บ้านนารีนคร, หมู่บ้านชลกานต์, หมู่บ้านยัวร์เฮ้าส์,

           หมู่บ้านโฮมเพลสรัตนาธิเบศร์, หมู่บ้านรสิกา

         - หมู่ที่ 10 ได้แก่ หมู่บ้านเจ้าพระยา โครงการ 8 , โครงการ 2/1 , โครงการ 2/2,

           หมู่บ้านเจ้าพระยาราชพฤกษ์, หมู่บ้านคาซ่าวิลล์, หมู่บ้านเดอะแกลอรี่

     4) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวงสาขาบางใหญ่ 1 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

     - ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 กลุ่ม 

     - กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บ้าน   จำนวน  10  กลุ่ม 

     - กลุ่มสตรีประจำตำบล  จำนวน  1  กลุ่ม 

     - กลุ่มเยาวชน  จำนวน  1  กลุ่ม

     - กลุ่มเกษตรกร  จำนวน  1  กลุ่ม

     - กลุ่มออมทรัพย์  จำนวน  2  กลุ่ม

     - กลุ่มชมรมผู้สูงอายุอนามัยตำบลบางเลน  จำนวน  2  กลุ่ม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษา

     1. โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง 

          - โรงเรียนญาโณทัย (มัธยมศึกษาตอนต้น) 

     2. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง 

          - โรงเรียนวัดราษฎร์ หมู่ที่ 8 (ระดับประถมศึกษา) 

     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สถาบันและองค์ทางศาสนา

     1. วัดสวนแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 

     2. วัดยุคันธราวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 

     3. วัดศรีราษฎร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 

     4. วัดบางสะแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 

     5. วัดบางเลนเจริญ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการคมนาคม

     - คอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ ระยะทาง 6.50 ก.ม. 

     - ถนนลาดยาง ระยะทาง 2.70 ก.ม. 

     - ทางเดินเท้า ระยะทาง 3.60 ก.ม. 

       มีถนนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมผ่านในพื้นที่ตำบลบางเลน คือ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ด้านแสงสว่าง

     - จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 90

ด้านการสื่อสาร

     - จำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 90 

     - จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 80

ด้านแหล่งน้ำ

     - ทำนบกั้นน้ำ 8 แห่ง 

     - แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นคลอง 42 แห่ง

หมู่ที่ 1

     1. คลองวัดประชารังสรรค์ 

     2. คลองบางเลน 

     3. คลองยายล้อม 

     4. คลองโรงยา 

     5. คลองบ้านผู้ใหญ่ฟัก

หมู่ที่ 2

     1. คลองนายสวัสดิ์ 

     2. คลองนายชุน 

     3. คลองป้าสำอาง 

     4. คลองข้างโรงไม้ 

     5. คลองนางพิน 

     6. คลองนายคำ 

     7. คลองชายทุ่ง

     8. คลองนายจำรัส 

     9. คลองหมู่บ้านพัชรวิลล์

หมู่ที่ 3

     1. คลองยายส้ม 

     2. คลองบางมะซาง 

     3. คลองบ้านผู้ใหญ่พจนา 

     4. คลองหัวตัด

หมู่ที่ 4

     1. คลองบ้านตาลอด 

     2. คลองลัดหมู่ 4 ถึง หมู่ 8

หมู่ที่ 6

     1. คลองหน้าวัดปรางค์หลวง 

     2. คลองบ้านนายสไว

     3. คลองตาเอ็ม

หมู่ที่ 7

     1. คลองวัดยุคันธราวาส 

     2. คลองบ้านนายจรูญ แต้มแสง 

     3. คลองบ้านผู้ใหญ่อรุณ

หมู่ที่ 8

     1. คลองบางศรีราษฎร์ 

     2. คลองหมอชุ่ม 

     3. คลองบ้านนางถวิล คงเรือง 

     4. คลองยายหวาน วงศ์ครุฑ 

     5. คลองยายเรตอนต้น

     6. คลองบ้านนายจรูญ วงศ์ครุฑ 

     7. คลองลัดบางสะแก

หมู่ที่ 9

     1. คลองตรงบางสะแก 

     2. คลองขวางบางสะแก 

     3. คลองขวางวัดบางเลน เจริญตอนต้น

หมู่ที่ 10

     1. คลองวัดน้อย 

     2. คลองมะดัน 

     3. คลองตาเติม 

     4. คลอนายสิน 

     5. คลองยายเรตอนต้น 

     6. คลองวัดบางเลน เจริญตอนปลาย

หมู่ที่ 11

     1. คลองยายเร

     2. คลองนายนวล

การสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน 1 แห่ง 

     - โรงพยาบาล - แห่ง 

     - คลินิกเวชกรรม   3 แห่ง 

     - คลินิกทันตกรรม 2 แห่ง  

     - คลินิกรักษาสัตว์ 3 แห่ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ หมู่ 1 บริเวณวัดสวนแก้ว) 

     - สถานีตำรวจ - แห่ง

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน